Wat dient u te weten

Behandelovereenkomst

Vanuit de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de cliënt en de zorgverlener geregeld. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin de cliënt en de (kinder)coach op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage dossier. Om aan deze eisen te voldoen heeft Coachingpraktijk Skarsterlân deze behandelovereenkomst opgesteld.

Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn omtrent de behandeling en de wijze van vergoeding. Ook uw zorgverzekeraar kan eisen stellen bij het afsluiten van een behandelovereenkomst. U ontvangt deze behandelovereenkomst bij uw eerste afspraak.

De Kindercoach heeft ten aanzien van u een inspanningsverplichting. Dit betekent dat zij alle kennis, ervaring en professionaliteit zal inzetten die in haar vermogen ligt. Daarnaast vraagt zij ook inzet van u en uw gezin/omgeving. Om op deze manier samen te werken aan het belang van het beoogde doel.

De Kindercoach heeft geen resultaatverplichting. Keuzes en beslissingen die u neemt ten aanzien van u en uw kind behoren tot uw eigen verantwoordelijkheid.

Betalingsafspraken

Na de sessie ontvangt u een factuur met daarop de kosten van de sessie inclusief BTW. De betaling dient te geschieden binnnen 2 weken op rekeningnummer NL57 RABO 0132.3691.09.

Gereserveerde tijd voor een sessie welke niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, wordt bij u in rekening gebracht.

Privacy en informatieverstrekking

Alles wat u bespreekt is vertrouwelijk. De kindercoach is verplicht zich te houden aan haar beroepsgeheim. Mochten zich echter omstandigheden voordoen die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal de kindercoach dit kenbaar maken aan derden (bijvoorbeeld familie, school, bureau Jeugdzorg) Dit wordt eerst uitdrukkelijk met u besproken. De kindercoach is verplicht zich te houden aan de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Er kan gevraagd worden om toestemming te verlenen, indien nodig, om de gegevens aan uw huisarts te overleggen.

Heeft u een vraag of een klacht, neem dan contact op met de kindercoach zodat een oplossing gevonden kan worden voor de situatie.

Praktijkinformatiemap

Alle informatie die op de website vermeld staat kunt u ook terugvinden in de Praktijkinformatiemap. Deze bevindt zich in de wachtkamer van de praktijk.