Wat u dient te weten

Wetgeving en Privacy

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

In deze wet (WGBO) zijn de rechten en plichten van de patiënt en de zorgverlener vastgelegd die voortvloeien uit de overeenkomst tot een geneeskundige behandeling. De wet us van toepassing op alle handelingen op het gebied van de geneeskunst, dat wil zeggen alle verrichtingen, inclusief onderzoek en advies, die rechtstreeks betrekking hebben op een persoon en tot doel hebben zijn gezondheid te verbeteren of te bewaken. Deze wet heeft dus ook betrekking op de relatie die de logopedist heeft met de patiënt.

De wet stelt aan de logopedie een aantal verplichtingen. De belangrijkste zijn:

 • Informatieplicht: de logopedist verstrekt informatie die de patiënt nodig heeft om zelf op een verantwoorde manier beslissingen te kunnen nemen over zijn gezondheid. Deze informatie is afgestemd op (het niveau van) de patiënt.
 • Toestemmingsvereiste: voor iedere geneeskundige behandeling is de toestemming van de patiënt vereist. De patiënt kan deze toestemming alleen geven als hij goed geïnformeerd is (zie Informatieplicht)
 • Dossierplicht: de logopedist is verplicht een dossier bij te houden met daarin de gegevens over de patiënt zoals de gezondheid van de patiënt, de uitgevoerde verrichtingen en relevante overige gegevens.
 • Bewaarplicht: het dossier moet 15 jaar worden bewaard, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd of zoveel langer als noodzakelijk (bijvoorbeeld bij chronische ziekten) Het dossier wordt bewaard conform de privacywetgeving.
 • Vernietiging: de logopedist is verplicht het dossier te vernietigen, binnen 3 maanden na het verzoek van de patiënt en na 15 jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd.
 • Geheimhoudingsplicht: aan verzoeken voor inlichtingen over, inzage of kopie van gegevens aan anderen dan de patiënt, kan alleen worden voldaan als daartoe uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de patiënt is verkregen.

Daarnaast heeft de patiënt een aantal rechten waar de logopedist rekening mee moet houden, namelijk het recht op inzage in het medisch dossier en privacybescherming bij overdracht van gegevens. Volgens de WGBO heeft de patiënt zelf ook een informatie- en medewerkingsplicht.

Om aan al deze eisen te voldoen heeft Logopedie- & Coachingpraktijk Skarsterlân een behandelovereenkomst opgesteld. Hierin staan de afspraken nog eens op een rij. U ontvangt deze behandelovereenkomst bij de start van de behandeling.

 

Privacy beleid (op basis van de AVG, voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679)

Logopedie- & Coachingpraktijk Skarsterlân gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Logopedie- & Coachingpraktijk Skarsterlân deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Logopedie- & Coachingpraktijk Skarsterlân bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Logopedie- & Coachingpraktijk Skarsterlân houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Logopedie- & Coachingpraktijk Skarsterlân vraagt toestemming aan patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens. Logopedie- & Coachingpraktijk Skarsterlân informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Logopedie- & Coachingpraktijk Skarsterlân informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Logopedie- & Coachingpraktijk Skarsterlân informeert patiënten indien Logopedie- & Coachingpraktijk Skarsterlân bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Het privacyreglement van de praktijk is ook te vinden in de wachtkamermap.

Behandel- en oefenafspraken

Logopedie

Naar aanleiding van het intakegesprek is met u besproken welke logopedische onderzoeken zullen worden uitgevoerd. Na afronding van het onderzoek worden de resultaten met u besproken en wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld.

De logopedische behandeling vindt plaats met een frequentie van 1x per week. De behandeling is 25 minuten waarin we samenwerken de overige 5 minuten worden gebruikt voor administratie en verslaglegging. Door ondertekening van deze behandelovereenkomst gaat u akkoord met deze behandeling.

Voor deze vorm van behandeling is het nodig dat er thuis dagelijks geoefend wordt, volgens de door de logopedist per behandeling meegegeven oefeninstructies. Bij de volgende behandeling wordt met u doorgesproken hoe het oefenen thuis is verlopen, wat het nieuwe huiswerk voor de volgende keer zal zijn en wat er daarbij van u verwacht wordt.

Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klachten.

Begeleiding

Naar aanleiding van het intakegesprek wordt er in overleg met u besproken wat de doelen zijn en met welke frequentie de begeleiding zal plaatsvinden. 

Betalingsafspraken

Logopedie

Logopediepraktijk Skarsterlân heeft contracten met alle zorgverzekeraars. De declaraties van de behandeling worden rechtstreeks bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. De behandelingen (uitgezonderd niet nagekomen afspraken) worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Wanneer u 18 jaar of ouder bent zal het verrekend worden met uw eigen risico door uw verzekeraar. Mocht u van zorgverzekeraar veranderen, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de logopedist. Dit in verband met de declaraties.

Ieder jaar wordt het tarief voor logopedische behandeling vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit). Ook dit jaar hebben de zorgverzekeraars deze tarieven niet overgenomen waardoor hun tarief 20 à 25 % lager ligt. Hierodor varieert het tarief per zorgverzekeraar.

Klik hier voor de tarieven van 2018.

Toepassing van de tarieven

 • De behandelingen vinden plaats volgens afspraak op de praktijklocatie van de logopedist.
 • Bij verhindering dient u de afspraak tenminste 24 uur van te voren af te zeggen bij de logopedist. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken (ongeacht reden) worden bij u persoonlijk in rekening gebracht en worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Het tarief voor niet nagekomen afspraken bedraagt het bedrag van een normale zitting.
 • Voor een eenmalig logopedisch onderzoek, kan de logopedist een onderzoekstarief in rekening brengen.
 • Overleg op school wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. De factuur kan gedeclareerd worden aan derden, ouders of de school.   Wanneer de patiënt beschikt over een rugzakje of PGB kan het van daaruit betaald worden.
 • Verslaglegging aan derden, voor bijvoorbeeld ouders, de school worden niet vergoed door de zorgverzekeraar, maar worden gedeclareerd aan diegene die om het verslag heeft gevraagd. Indien de patiënt beschikt over een rugzakje of PGB kan het van daaruit betaald worden.

Klik voor meer informatie op de volgend link over de en uitgebreide betalingsvoorwaarden

Begeleiding

Tarief in overleg en kan eventueel betaald worden uit een PGB-budget.

Bereikbaarheid

Voor het maken en afzeggen van afspraken is de praktijk telefonisch dagelijks bereikbaar van 8.30 uur tot 17.30 uur op telefoonnummer 06 - 52314294. Om de rust tijdens de behandelingen te bewaren, is het niet altijd mogelijk u direct telefonisch te woord te staan. In dat geval kunt u een bericht achterlaten op het antwoordapparaat of een mail sturen naar

info(_AT_)logopedie-skarsterlan.nl

Patiƫntengegevens

Logopediepraktijk Skarsterlân verzamelt in de patiëntendossiers gegevens over cliënten. Daarbij houden wij ons aan de Wet persoonsregistraties. Deze wet beschermt persoonlijke gegevens en bepaalt onder andere dat wij toestemming nodig hebben als wij gedurende de behandeling gegevens opvragen bij of verstrekken aan derden (bijvoorbeeld huisarts, specialist, leerkracht). U wordt altijd geïnformeerd over contacten met derden. Door ondertekening van de behandelovereenkomst gaat u akkoord met uitwisseling van gegevens met derden.

Patiëntengegevens worden gedurende 15 jaar bewaard. Na 15 jaar worden de patiëntengegevens vernietigd door de praktijkhouder.

Klachtenregeling

Wij hopen natuurlijk dat de logopedische begeleiding naar wens verloopt. Maar mochten er onverhoopt toch klachten zijn over de logopedische behandeling en/of ten aanzien van de logopedist zelf, dan vinden we het fijn dat dit met de desbetreffende behandelend logopedist besproken wordt. Op deze manier kunnen verwachtingen en wensen uitgesproken worden en kan daar rekening mee gehouden worden.

Mocht het zo zijn dat u er samen niet uitkomt kunt u met uw klacht terecht bij de Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerstelijn.

Het klachtenrecht voor patienten is in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Logopediepraktijk Skarsterlân volgt deze klachtenregeling.

Voor meer informatie zie klachtenfolder

Praktijkinformatiemap

Alle informatie die op de website vermeld staat kunt u ook terugvinden in de Praktijkinformatiemap. Deze bevindt zich in de wachtkamer van de praktijk.